Nárok na vdovský důchod v roce 2013

Nárok na výplatu vdovského důchodu v roce 2013 určuje zákon o důchodovém pojištění. K výplatě vdovského důchodu je třeba splnit tyto podmínky.

Vdova má nárok na vdovský důchod po manželovi, který
a) byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
b) splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.


Jak dlouho bude vdovský důchod vyplácen?

Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela.

Po uplynutí doby uvedené v odstavci 1 má/měla vdova nárok na vdovský důchod v následujících případech (pro určení, který zákon/znění zákona pro vás bude platit je rozhodující datum úmrtí manžela):

§ 46 zák. č. 100/1988 Sb. do 31.12.1995
a) je invalidní,
b) pečuje aspoň o jedno nezaopatřené dítě,
c) vychovala aspoň tři děti,
d) dosáhla věku 45 let a vychovala dvě děti,
e) dosáhla věku 50 let, nebo
f) dosáhla věku aspoň 40 let ke dni smrti manžela, který zemřel následkem pracovního úrazu …

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže
a) se splní některá z podmínek uvedených výše u písm. a), c) až e) do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod nebo do pěti roků, jde-li o nárok na vdovský důchod po manželovi, který zemřel za okolností uvedených výše u písm. f), nebo
b) vdova znovu začne pečovat aspoň o jedno nezaopatřené dítě.

§ 50 zák. č. 155/1995 Sb. do 31.12.2009
a) pečuje o nezaopatřené dítě,
b) pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
c) pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)5c),
d) je plně invalidní, nebo
e) dosáhla věku 55 let (vdovec 58 let) nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených výše do pěti roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

§ 50 zák. č. 155/1995 Sb. do 31.12.2011
viz výše, pouze změna u bodu e)
e) dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

§ 50 zák. č. 155/1995 Sb. od 1.1.2012
viz výše, pouze změna u obnovy
Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených výše do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.
Obnova vdovského důchodu

Nárok na vdovský důchod vznikne znovu, jestliže se splní některá z podmínek uvedených výše do pěti roků (při úmrtí manžela před 1.1.1996 nebo po 31.12.2011 do dvou roků) po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod.

Žádost o vdovský důchod
Co budete potřebovat k žádosti?

Pokud byl zemřelý poživatelem starobního nebo invalidního důchodu:

občanský průkaz

oddací list

úmrtní list

Jestliže zemřelý nebyl poživatelem důchodu je třeba dále doložit:

doklady o studiu/učení - výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom

vojenská knížka nebo propouštěcí list,

potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce

evidenční list důchodového pojištění (poskytne zaměstnavatel, jestliže byl zemřelý v době smrti zaměstnaný)

potvrzení zaměstnavatele ve smyslu § 83 zákona č. 582/1991 Sb. (poskytne zaměstnavatel, jestliže byl zemřelý v době smrti zaměstnaný)

Dále je třeba doložit:

V případě, že vdova dosud nepobírá starobní nebo invalidní důchod musí doložit také rodné listy dětí. Je-li vdova zaměstnaná, dokládá potvrzení zaměstnavatele dle § 83 zákona č. 582/1991 Sb., také za sebe (stačí potvrdit bod 1 - srážky ze mzdy).

Žádá-li vdova současně o sirotčí důchody pro své děti, bude mimo jejich rodných listů třeba doložit také potvrzení o jejich studiu (jestliže již nejsou na základní škole). Potvrzení o studiu dětí je třeba doložit i v případě, že si o sirotčí důchod budou žádat děti sami. Dále je nutné doložit Žádost o zřízení výplaty důchodu poukazem na účet, chce-li vdova pobírat důchod na svůj bankovní účet.
PIETA Dana Bakešová
IČO: 162 53 612
sídlo: Palackého nám. 144
Skuteč 539 73

Kancelář Svratka:

Palackého 27
Svratka 592 02

tel.č.  723 969 940

Otevřeno:  Po až Pá: 08:00 - 13:00

email: pieta.svratka@seznam.cz

Nepřetržitá služba pro převoz zesnulých:
723 969 940
Vážení občané,

každého z nás potká v životě smutná chvíle, kdy vyprovázíme na poslední cestu blízkého člověka. V tento okamžik je tu pro Vás pohřební služba Pieta s místem pobočky Svratka, Palackého 27.

Zajistíme Vám důstojné rozloučení se všemi pietními službami, a to jak v církevních budovách, tak ve smutečních síních dle Vašeho přání a výběru.


V případě potřeby volejte 731 303 339, 603 474 254.

Nepřetržitá služba pro převoz zesnulých: 723 969 940.
cloud1.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one